Travel House
Travel House - utazási szerződés


Általános szerződési feltételek a Travel House Kft. által szervezett utazásokra

amely léterejött egyrészről a Travel House Kft., mint utazásszervező, (székhelye: 1122 Bp, Városmajor utca 21, telephelye: 1126 Bp, Dolgos utca 2., Telefon: (06-1) 786-0333, Mobil: 06-30-732-7861, 06-30-436-3611, Fax: (06-1) 786-0334, E-mail: travel@travelhouse.hu, web: www.travelhouse.hu), MKEH Nyilvántartási száma: U-001101 (Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Tel: 4585-557, Fax: 4585-865, E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu, web: www,mkeh.gov.hu), Cégjegyzékszáma: 01-09-924555, (nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság), adószáma: 14887084-2-43), vagyoni biztosítékot nyújtó biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelep (1143 Bp, Stefánia út 51. web: www.qbeatlasz.hu), Bankszámlaszáma: 12010240-01184863-00100006 továbbiakban Travel House, valamint

továbbiakban: Utas között, a következő szolgáltatásokra, az alábbi feltételek szerint

Travel House által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett Magyarország Polgári Törvénykönyve, valamint az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények az irányadók. Az ÁSZF és az Utazási Szerződés, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartamát, feltételeit, rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem Travel House bocsát az Utas rendelkezésére, nem képezik az Utazási Szerződés részét és azok Travel House-ra nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítésért Travel House nem felelős.

I. Utazási szerződés létrejötte

Az Utazási Szerződés az ÁSZF Utas részére történő elektronikus átküldésével, vagy átadásával, az Utas általi elfogadásával és aláírásával, visszaküldésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével jön létre. A visszaigazolás és az utazási szerződés egy példányát papír alapon vagy - ha a szerződést elektronikus formába foglalják - más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani. Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés megkötésének szükséges feltétele a Travel House által megküldött visszaigazolás az utazást közvetítő részére. A szolgáltatás tartalmát (az Utas által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározását, a szolgáltatás igénybevételének helyét, idejét, időtartamát, a részvételi díjat, a részvételi díjon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát az Utazási Szerződés és egyéb mellékletei tartalmazzák, melyet az Utas megismert és a szerződés aláírásával elfogad. Ha Travel House a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha Travel House megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást és az utas a fentiek szerinti utazási szerződést megköti. Ezen szerződéskötésig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és Travel House a befizetett előleget visszafizeti. Ugyanez az eljárás, ha Travel House zárkózik el a fenti okokból a szerződéskötéstől. A jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Travel House a visszaigazolást követő 48 óráig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Travel House jogosult a foglalás törlésére a bánatpénzre vonatkozó szabályok alkalmazásával az Utas egyidejű értesítése mellett. Az Utas az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja az utazást megelőző utolsó munkanap előtti 72. óráig olyan harmadik személy részére, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott feltételeknek. Az engedményezésre kizárólag a szolgáltató cégek (légitársaságok, szállásadók, transzfer cégek stb.) által megadott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről Utas haladéktalanul köteles Travel House-t írásban értesíteni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az átruházás akkor tekinthető végrehajthatónak Travel House részére, amennyiben a többletköltségek engedményező és engedményes részéről megfizetésre kerültek.

II. Részvételi díj

A részvételi díj magában foglalja az Utazási Szerződésben megjelölt szolgáltatások díját, Travel House szervezési díját, valamint az általános forgalmi adó összegét. A részvételi díj a lefoglalt éjszakák száma, nem az üdülőhelyen töltött napok száma alapján kerül kiszámításra, az első és az utolsó nap az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak. A gyermekárak 2 felnőttel egy szobában, pótágyon történő elhelyezés esetén érvényesek, amennyiben a foglaláskor megadják a gyermek pontos születési dátumát, melynek érvényessége az Utas felelőssége. Travel House árait a készlet erejéig, valamint az akciós ár szálloda általi visszavonásig tudja tartani. Előfordulhat, hogy az árak előzetes értesítés nélkül, az Utazási Szerződés létrejöttéig magasabbak lesznek. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy bizonyos utak ára időközben alacsonyabb lesz. Ebben az esetben a magasabb áron befizetett út árát kedvezményesebb részvételi díjra módosítani nem lehetséges. Travel House által nyújtott kedvezmények nem összevonhatók. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj és költségek megfizetésének módja: átutalás vagy készpénzes fizetés. Travel House tájékoztatja az Utasokat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a részvételi díjat 27%-os ÁFA terheli, amennyiben az Utas a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani. Travel House által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő. Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, Utas a teljes részvételi díjat köteles megfizetni a jelentkezéssel egyidejűleg. Ha az Utas a részvételi díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Travel House a szerződéstől elállhat.

III. Elállás az Utazási Szerződéstől

Travel House - legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:

A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utast haladéktalanul - az ok megjelölésével és a módosított díj számításának módjával kell tájékoztatni. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és Travel House a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. Ugyanez a követendő eljárás, ha Travel House az utazási szerződés lényeges feltételeit kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles tájékoztatni Travel House-t. Az utast az elállás ezen eseteiben is megilletik Travel House elállására megszabott jogok. Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, Travel House úgy tekinti, hogy az Utas elfogadta a változtatásokat, az Utas vállalja a különbözeti összeg megfizetését, és az utazási szerződés módosítását az elfogadás napjától számított 5 napon belül. Travel House legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha Travel House nem az Utas érdekkörében felmerülő okból áll el, különösen, ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására Travel House-nak lehetősége van. Ha Travel House az előzőek szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, Travel House a teljes befizetett részvételi díjat visszafizeti. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Travel House köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Travel House nem köteles a felmerült kár megtérítésére, ha az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az elállásról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták. Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha Travel House egyes rész-szolgáltatásokat megváltoztat, helyettük azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek) az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, Travel House köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, Travel House köteles a díjkülönbözetet az Utas részére megtéríteni. Ebben az esetben, ha Utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy 7 napon belül elállhat a szerződéstől. Elállás esetén Travel House köteles a teljes befizetett díjat 3 munkanapon belül haladéktalanul visszafizetni. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat Travel House kézhez vételével és ennek írásbeli megerősítésével válik hatályossá. Az utazás meg nem kezdése esetén, amennyiben a lemondási szándékot az Utas írásban nem jelezte, Travel House jogosult a teljes befizetett összeget megtartani. Amennyiben az Utas az utazást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, vagy egyéb okból kifolyólag nem vesz részt az utazáson, Travel House kárának ellentételezésére kártalanítást köteles teljesíteni (bánatpénz), melynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:

Csomagtúra esetében a repülőjegy és a földi szolgáltatások lemondási feltételei eltérhetnek egymástól. Az eltérő feltételeket az utazási szerződéshez csatolt melléklet tartalmazza. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy a megrendelő az előleg befizetésekor ún. SZTORNÓ BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő bánatpénz 80%-át megtéríti 35 napon belüli lemondás esetén. Ha azonban az utas saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Travel House az utast csoportos társasutazás esetén - amennyiben a részvételi díj ezt tartalmazza - az ezen belül fizetendő biztosítási díj ellenében (betegség, baleset, poggyászkár esetére) a biztosítótársaságnál biztosítja. A szerződés kiegészítéséül szolgáló utazási katalógus (tájékoztató) tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazás részvételi díjában a biztosítás benne foglaltatik-e, valamint részletesen leírja az adott biztosítás fajtáját.

IV. Módosítás

Az utazást megelőző utolsó munkanap előtti 72. óráig, vagy azt megelőző napokon az Utas által kezdeményezett bármely módosítás (pl. név-, szálloda-, időpont változtatás, ideértve az ugyanazon a napon nap másik járatára való módosítást is) esetében 10.000 Ft/fő módosítási költségtérítést kell fizetnie Travel House részére a szolgáltató cégek által meghatározott díjon felül. A módosítás kizárólag a szolgáltató cégek (légitársaságok, szállásadók, transzfer cégek stb.) által megadott feltételek szerint van lehetőség. A módosításról az Utas haladéktalanul köteles Travel House-t írásban értesíteni. A módosítást megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az igazolt többletköltségekért az Utas felel. A módosítás akkor tekinthető végrehajthatónak Travel House részére, amennyiben a többletköltségek Utas részéről megfizetésre kerültek. A módosításra vonatkozó pontos módosítási díjat Travel House a módosítási igény felmerülésekor tudja Utas részére pontosan meghatározni.

V. Az utas jogai és kötelezettségei

VI. Travel House jogai és kötelezettségei

VII. Légi szállítás

A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának és/vagy helyének, útirányának, átszállási lehetőségeinek, a repülőgép típus, valamint az előzetesen befoglalt ülőhelyek megváltoztatásának jogát. Az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a változtatás nem minősül a szerződés lényeges módosításának. A változásból eredő kellemetlenségekért Travel House-t felelősség nem terheli. Az esetleges módosításokat – a lehetőségekhez mérten – Travel House minél gyorsabban az Utas tudomására hozza. Az Utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak. Travel House légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a károkra és a kártérítés mértékére, a személyek és poggyászok fuvarozására a légitársaság(ok) üzletszabályzata(i)ban foglaltak alkalmazandók, vonatkozó szabályokat tartalmaznak többek között az 1936. évi XXVIII. törvény ( Varsói Egyezmény), az 1964. évi 19. törvényerejű rendelet (Hágai Jegyzőkönyv), a 2005. évi VII. törvény (Montreali Egyezmény), a 2027/97/EK rendelet, a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet.

VIII. Útlevél, vízum, vám, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza-és közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles mindezekről az utazást megelőzően tájékozódni. Az Utazási Iroda az utazási szerződés megkötése során az Utas figyelmét felhívja a fenti rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása vagy elutasított vízumkérelem miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Lemondási Feltételek (III. pont) lépnek életbe, ill. az Utas semmilyen igényt nem érvényesíthet Travel House-zal szemben.

IX. Egyéb rendelkezések

X. Záradék

Zárt csoportos utazás vagy baráti társaságok utazásának szervezése esetén a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati, és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is. Az irodával kötött szerződés teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal.

XI. Nyilatkozat az ÁFA törvény 206.§-a szerint

A 2011. január 01-től hatályos többször módosított ÁFA törvény 206.§-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.

Kérjük a megfelelőt megjelölni:

A szolgáltatás magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe

Adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe

Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe